WIE ZIJN WIJ

Davo dankt


ONZE MISSIE“Wij dragen onze naam van dynamische, sportieve en vrouwvriendelijke volleybalclub  hoog in het vaandel. Door in te zetten op een kwalitatieve opleiding besproeid met spelbeleving, en dit zowel tijdens de jeugdjaren als op volwassen leeftijd willen we het beste van beide werelden aanbieden voor meisjes in en rond Wevelgem. Dit doen wij aan een zo laag mogelijke inschrijvingsprijs.


We ambiëren een ploeg waar jonge speelsters de sport volleybal kunnen ontdekken en naarmate ze ouder worden zich hierin kunnen ontplooien op eigen niveau.  Wij willen voortdurend de uitdaging aangaan en ons engageren om een gezonde en transparante club te zijn op organisatorisch, financieel en communicatief vlak. “


ONZE VISIE


•Wij willen als club een sfeer creëren waar iedereen zich thuisvoelt.

•Wij willen een (H)echte club zijn waar naast de sportieve uitdagingen het ook goed vertoeven is.

•Wij willen een financieel gezonde club zijn.

•Fairplay en sportiviteit dragen wij hoog in ons vaandel. Dit zorgt voor een positieve uitstraling naar de buitenwereld toe.

•Wij streven ernaar om onze speelsters minimum 2 trainingen per week aan te bieden, waar mogelijk 3 ;

•We streven ernaar dat iedere speelster en iedere ploeg op een zo hoog mogelijk niveau speelt, enkel in bekerwedstrijden gaan wij voor winst ;

•We streven ernaar dat onze speelsters spelen en trainen in een sfeer van kameraadschap waar het groepsdenken en de groepsdiscipline centraal staat ;

•Wij willen een transparante club zijn (communicatie, financieel en organisatorisch). We streven ernaar om onze speelsters met zo goed mogelijk opgeleide mensen te omringen;ONZE WAARDEN


- Kwaliteisvolle Jeugdopleiding

- Kameraadschap

- Sportiviteit

- Jegudwerking

- TransparantieHet beleidsplan, opgesteld in 2011 en aangepast in 2017, kadert in ons grote doel, om onze club sportief, structureel en administratief te organiseren.Het volledig beleidsplan is via mail te verkrijgen op het secretariaat : secretaris@volleywevelgem.be

Aangezien de jeugd de toekomst is zetten we als club volop in op onze jeugdwerking. Met

behulp van het Jeugdsportfonds wordt onze werking geanalyseerd en komen onze sterke

punten en werkpuntjes boven water. We trachten als club met de middelen die we hebben

hier op in te spelen en onze jeugdwerking verder uit te bouwen!


           Contactgegevens :

                      Davo Wevelgem vzw

                      Roeselarestraat 120

                      8560 Wevelgem

                      Ondernemingsnr : 0828.515.206


                      www.volleywevelgem.be

                      info@volleywevelgem.be


       Sporthal :

                      De Vlaschaard

                      Menenstraat 122

                      8560 Wevelgem

                      0490/65 40  17

                      google maps


 Panathlonverklaring "Ethiek in de Jeugdsport"


Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

 

We verklaren dat:

 

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.


2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.


Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.


3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.


 

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 


We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.


 


5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.


Alle kinderen hebben het recht


    Sport te beoefenen

    Zich te vermaken en te spelen

    In een gezonde omgeving te leven

    Waardig behandeld te worden

    Getraind en begeleid te worden door competente mensen

    Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

    Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

    In veilige omstandigheden aan sport te doen

    Te rusten

    De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden


Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.